میزوگلندین  ۲۰۰

میزوگلندین  ۲۰۰

نام تجاری:  میزوگلندین  ۲۰۰
نام ژنریک:  میزوپروستول  ۲۰۰
شکل دارویی: قرص خط دار
دسته دارویی: گوارشی

برای دانلود کاتالوگ محصول کلیک کنید

برای دانلود بروشور محصول کلیک کنید