میزوگلندین  ۱۰۰

میزوگلندین  ۱۰۰

نام تجاری:  میزوگلندین  ۱۰۰
نام ژنریک:  میزوپروستول  ۱۰۰
شکل دارویی: قرص
دسته دارویی: گوارشی

برای دانلود کاتالوگ محصول کلیک کنید

برای دانلود بروشور محصول کلیک کنید