مکسوپرازول  ۴۰

مکسوپرازول  ۴۰

نام تجاری:  مکسوپرازول  ۴۰
نام ژنریک:  اس امپرازول  ۴۰
شکل دارویی: قرص انتریک کوتد
دسته دارویی: گوارشی

برای دانلود کاتالوگ محصول کلیک کنید

برای دانلود بروشور محصول کلیک کنید