دیلی پوکس ۳۰

دیلی پوکس ۳۰

نام تجاری: دیلی پوکس ۳۰

نام ژنریک: داپوکستین ۳۰

شکل دارویی:  قرص روکشدار

دسته دارویی: جنسی

برای دانلود کاتالوگ محصول کلیک کنید

برای دانلود بروشور محصول کلیک کنید