تماس با ما

تلفن دفتر تهران :
02144976634
تلفنهای کارخانه : 05135413385 / 05135412968 / 05135412969/ 05135412970
داخلی ها :
واحد انفورماتیک 114
واحد مدیریت و دبیرخانه 150
واحد بازرگانی 112 - 111
واحد توسعه و تحقیق 193
واحد تضمین کیفیت 192
واحد تولید 161
واحد حسابداری 181-182-183
واحد کارگزینی 170
ازمایشگاه 123
میکروبی 194
مدیر برنامه ریزی و فروش 240
انبار 152-153

تلفن: 5135413385