انتقادات و پیشنهادات

نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما را صمیمانه ارج نهاده و به آن به عنوان مرجعی مهم و قابل اعتماد می نگریم. درصورت تمایل به پیگیری پیشنهادات و یا انتقادات خود می توانید از طریق ایمیل زیر با ما در ارتباط باشید. بدیهی است تمام پیام های ارسالی پس از مطالعه، بررسی و درصورت تمایل نتیجه آن به شما اطلاع رسانی می گردد. شما می توانید یا بصورت مستقیم یا از طریق فرم زیر با ما در تماس باشید . ایمیل مستقیم شکایات، انتقادات و پیشنهادات: Info@samisaz.com

اطلاعات تماس

تلفن: 5135413385