کولوفین  ۱۳۵

کولوفین  ۱۳۵

نام تجاری:  کولوفین  ۱۳۵

نام ژنریک:  مبورین  ۱۳۵

شکل دارویی: قرص روکشدار

دسته دارویی: گوارشی

برای دانلود کاتالوگ محصول کلیک کنید

برای دانلود بروشور محصول کلیک کنید