مکسوپرازول  ۲۰

مکسوپرازول ۲۰

نام تجاری:  مکسوپرازول ۲۰
نام ژنریک:  اس امپرازول  ۲۰
شکل دارویی: قرص انتریک کوتد
دسته دارویی: گوارشی

برای دانلود کاتالوگ محصول کلیک کنید

برای دانلود بروشور محصول کلیک کنید