چشم انداز

تمامی تلاش شرکت داروسازی سامی ساز بر این است که با تمام توان و استفاده ی بهینه از منابع ، فرصت های موجود ، ایجاد انگیزه و ارتقاء توانمندی های شغلی کارکنان ، گسترش تحقیقات و تولید محصولات جدید برای تامین نیازهای یک جامعه ی سالم با هدف افزایش بهره وری اقدام نموده و بارشد و بهبود مستمر کسب و کار ، به عنوان شرکت الگو ، برای سایر شرکت ها شناخته شود .
 ما بر آنیم با شناسایی و ارزیابی نقاط قوت سازمان و حوزه های بهبود با هدف دستیابی به موفقیت پایدار ، افزایش سهم بازار داخلی و خارجی و رضایت همگان گام برداریم و تلاش صادقانه ی تمامی کسانی را که در این راه ما را یاری می نمایند ، ارج مینهیم.