• نام ژنریک دارو: آ.اس.آ
  شکل دارویی: قرص
   
  نام ژنریک دارو: ترامادول
  شکل دارویی: قرص
   
  نام ژنریک دارو: استامینوفن کدئین
  شکل دارویی: قرص
   
   
  نام ژنریک دارو: استامینوفن 
  شکل دارویی: قرص
   
   
  نام ژنریک دارو: ملوکسیکام
  شکل دارویی: قرص
   
   
 • نام ژنریک دارو: آتنولول
  شکل دارویی: قرص روکشدار
   
   
     
     
     
 • نام ژنریک دارو: آتورواستاتین
  شکل دارویی: قرص روکشدار
   
   
     
 •  
   
  نام ژنریک دارو: دونپزیل
  شکل دارویی: قرص روکشدار
   
  نام ژنریک دارو: ونلافاکسین
  شکل دارویی: قرص
   
  نام ژنریک دارو: لوتیراستام 
  شکل دارویی: قرص روکشدار
   
   
         

                          
  نام ژنریک دارو : کوئپین   
  شکل دارویی : قرص                  

                 
  نام ژنریک دارو: مدافینیل
  شکل دارویی: قرص
   
   
  نام ژنریک دارو: پرگابالین
  شکل دارویی: کپسول
   
   
 • نام ژنریک دارو: اس- امپرازول
  شکل دارویی: قرص انتریک کوتد
   
  نام ژنریک دارو: میزوپروستول
  شکل دارویی: قرص
   
  نام ژنریک دارو: لنسوپرازول
  شکل دارویی: کپسول
   
  نام ژنریک دارو: پنتوپرازول
  شکل دارویی: قرص انتریک کوتد
   
  نام ژنریک دارو: مبورین
  شکل دارویی: قرص
   
  نام ژنریک دارو: سنا
  شکل دارویی: قرص
   
  نام ژنریک دارو: مبورین
  شکل دارویی: کپسول
   
   
 • نام ژنریک دارو: فگزوفنادین
  شکل دارویی: قرص روکشدار
   
   
     
 • نام ژنریک دارو:گلی بن کلامید
  شکل دارویی: قرص
   
   
  نام ژنریک دارو: متفورمین
  شکل دارویی: قرص
   
   
  نام ژنریک دارو: پیوگلیتازون
  شکل دارویی: قرص
   
   
             نام زنریک دارو : رباگلیناید
    شکل دارویی : قرص 
    
   
 • نام ژنریک دارو: تادالافیل
  شکل دارویی: قرص روکشدار
   
   
   
    نام ژنریک دارو: کروسینا
  شکل دارویی: قرص روکشدار